Skip to main content

Инвестиционно предложение

ОБЯВА

От „САКСА” ООД На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец на фирма „САКСА” ООД за водоснабдяване „за други цели“ на съществуваща бензино станция в ПИ с идентификатор 63427.3.301, гр. Русе, общ. Русе, собственост на „САКСА” ООД.”. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе, кметство Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

С уважение: Екипът на САКСА ООД

Обява