Skip to main content

Инвестиционно предложение ПБ Русе

ОБЯВА

От „САКСА” ООД На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти със следните етапи: Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A-1; Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500 куб.м. - един брой и 1000 куб.м. - един брой Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе, кметство Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

С уважение: Екипът на САКСА ООД

Обява