Skip to main content

Законови промени, относно търговия с течни горива в сила от 02.08.2016 г.

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА САКСА ООД

Уважаеми Клиенти,

На 02.08.2016 г. в бр. 60 на Държавен вестник е публикуван Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Пълният текст на закона можете да намерите на следният интернет адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=106062

С новите разпоредби се въвежда задължително обезпечаване на начисления данък върху добавената стойност.

Задължението за предоставяне на обезпечение възниква при:

  1. извършени облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., или
  2. общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива, които не са предназначени за потребление от лицето, осъществило вътреобщностните придобивания, надвиши 25 000 лв., или 
  3. получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.

Опезпечението се предоставя пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за срок една година, и може да бъде под формата на обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция.

Рамерът на обезпечението е не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко от 50 000 лв. При последващи доставки с място на изпълнение на територията на страната на течни горива, които са били предмет на вътреобщностно придобиване или са били обезпечени при освобождаването им за потребление, не се предоставя обезпечение от лицето, осъществило вътреобщностното придобиване или получило течните горива, освободени за потребление.

От задължение за предоставяне на обезпечение се освобождават:

  1. Лицензиран складодържател по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, лице, което извършва доставки по чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, 
  2. Лицата, които е изпълнило изискванията на чл. 118, ал. 6 само за доставките му, отчетени по реда на същата разпоредба т.е. лицата извършващаи доставки на течни горива посредством ЕСФП, по смисъла на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Обезпеченията трябва да се предоставят и приемат от НАП в едномесечен срок от влизане на сила на закона т.е до 02.09.2016 г.

Моля да имате предвид изключително тежките санкиции предвидени в закона при неизпълнение на неговите резпоредби, а именно:

„Чл. 180в. (1) Лице, което, като е длъжно, не предостави в срок обезпечение по чл. 176в или не предостави обезпечение, или предоставеното обезпечение не е в размера по чл. 176в, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на дължимото обезпечение.

(2) При повторно нарушение глобата, съответно санкцията по ал. 1 е в двоен размер на дължимото обезпечение.

(3) При нарушение по ал. 1, когато лицето е предоставило обезпечение в 7-дневен срок, следващ изтичането на срока, в който е следвало да бъде представено обезпечение, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от дължимото обезпечение, но не по-малко от 10 000 лв.“

За допълнителна информация, моля да се обръщата към колегите от отдел „Търговия на едро“ на САКСА ООД.

С уважение,

Атанас Димов - Управител

Банкова сметка на Сакса ООД

Уважаеми клиенти,

банковата сметка на Сакса ООД е:

IBAN: BG21UNCR96601019030601

BIC: UNCRBGSF

при банка Уникредит булбанк АД

Деклариране на данни пред НАП

Уважаеми колеги,

считано от 23.01.2016г. информацията  , която се качва на сайта на " Сакса" ООД  във връзка с декларирането на клиентите пред НАП ще се изпълнява по график, както следва:

  • 08:00 ч.
  • 12:00 ч.
  • 16:00 ч.
  • 20:00 ч.

Посочения график важи за ДС Нови искър и ДС Русе !

Законови промени, относно доставка на газьоли за отопление в сила от 01.01.2016 г.

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА САКСА ООД

ОТНОСНО: Законови промени, относно доставка на газьоли за отопление в сила от 01.01.2016 г.

Уважаеми Клиенти,

На 27.11.2015 г. в бр. 92 на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
Пълният текст на закона можете да намерите на следният интернет адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=98800

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1, акцизните ставки за газьоли с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 – се повишават от 50 лв. за 1000 литра на 646 лв. за 1000 литра, независимо от тяхното предназначение.
Поради липсата на данъчна преференция под формата на понижена акцизна ставка за газьоли, използвани за отопление, считано от 01.01.2016 г. се преустановява тяхното маркиране, в съответствие с чл. 93 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 103 от правилника за прилагането му.
От същата дата се преустановява и транспортирането на горива за отопление със сертифицирани превозни средства, съгласно заповед ЗАМ-175/23.03.2011 г. във връзка с чл. 93, ал. 6 от ЗАДС.
Поради по-горе посоченото, считано от същата дата Лукойл България ЕООД спира продажбите на маркирани горива за отопление и публикуването на цена за газьол за отопление с шифър по ЕКП 02144400045.
От 01.01.2016 г. следва заявките и доставките на горива за отопление да се подават и извършват за продукт с търговско наименование „Газьол за извънпътна техника и трактори“ с шифър по ЕКП 2133420010, който е с акцизна ставка 646 лв. за 1000 литра.
Цената, публикувана на интернет сайта www.lukoil.bg за този продукт ще се прилага като базова при ценообразуване по сключени договори по реда на Закон за обществените поръчки за доставка на газьоли за отопление.
За допълнителна информация, моля да се обръщата към колегите от отдел „Търговия на едро“ на САКСА ООД.

С уважение,
Атанас Димов - Управител