Skip to main content

Транспортна услуга

Уважаеми Клиенти,

Считано от 04.10.2018 г. Цената на транспортната услуга е:

1.      За района на гр. София – 70 лв. без ДДС

2.      За територията на Република България – 1.60 лв./км. без ДДС

С уважение,
Екипът на Сакса ООД

Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

ДО

ВСИЧКИ КЛИЕНТИ

НА САКСА ООД

ОТНОСНО: Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Уважаеми Клиенти,

На 27.07.2018 г. в бр. 62 на Държавен вестник е обнародван Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Пълният текст на закона можете да намерите на следният интернет адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

С новите разпоредби се въвеждат следните регистрационни режими:

 1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
 2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;
 3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
 4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход;
 5. пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове;
 6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG);
 7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акци-зите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.

Важните срокове свързани с влизане в сила на закона са:

 1. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ (на 27.01.2019 г.), с изключение на:
  1. чл. 4, ал. 4, § 6 и 8 (възлагащи включително издаването на наредба за водене на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход) - влизат в сила от датата на обнародване на закона (27.07.2018 г.);
  2. 2 относно минималния складов капацитет на данъчните складове за съхранение на втечнен нефтен газ – влиза в сила две години след обнародването (27.07.2020 г.)
 2. В едномесечен срок от влизането на закона в сила (до 27.08.2018 г.) министърът на икономиката следва да издаде наредба с която се определят редът и условията за водене на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефти продукти от нефтен произход.
 3. Лицата, които до влизане в сила на този закон са осъществявали икономически дейности свързани с нефти продукти от нефтен произход, подават заявление за регистрация в тримесечен срок от влизането в сила на наредбата, който момент ще стане ясен при обнародването й
 4. До приключване на регистърното производство с удостоверение за регистрация или с влязъл в сила отказ за регистрация лицата имат право да извършват съответните дейности и имат статут на регистрирани лица, ако отговарят на общите и специалните условия на закона за съответния вид дейност (с изключение на предвиденото от закона обезпечение).
 5. В тримесечен срок от датата на обнародването на закона (до 27.10.2018 г.) Министерският съвет следва да измени Устройствения правилник на Министерството на икономиката, който организацията на работа и съставът на консултативния съвет (административният орган прилагаща закона).

Общите изискванията за получване на регистрация за търговия на едро, търговия на дребно, съхранение и търговия на едро от петролни бази с ЕСФП, транспорт, пълнене на бутилки с пропан-бутан извън данъчен склад, дистрибуция на бутилки с пропан-бутан са:

 1. да е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за

Европейското икономическо пространство.

 1. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 2. не е с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данък върху добавената стойност;
 3. едноличният собственик, мажоритарните собственици на капитала, управителите, прокуристите, членовете на органите за управление или надзор на лицето:

а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

б) не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

в) не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

г) не са били собственици или членове на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление;

 1. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
 2. няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно постановление,

освен ако същите са платени към момента на подаване на заявлението не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.

Специалните условия за регистрация по видове дейности са:

 1. Търговия на едро:
 • Всяко лице трябва да има внесен уставен капитал в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., а за лице, което по закон няма капитал – да има активи в размер, не по-малък от 1 000 000 лв;
 • Предостави обезпечение учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Минситерство на икономиката на Република България в размер на 500 000 лв.
 1. Търговия на дребно:
 • Всяко лице трябва да има внесен уставен капитал в размер, не по-малък от 20 000 лв., а за лице, което по закон няма капитал – да има активи в размер, не по-малък от 20 000 лв;
 • обектът, от който ще се извършва дейността, следва да:

а) е трайно прикрепен към недвижим имот и

б) отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията за обект за зареждане с нефт и продукти от нефтен произход;

Изпълнението на условията се установява за всеки отделен обект

и се удостоверява по служебен ред от Дирекцията за национален строителен контрол;

в) отговаря на условията по чл. 118, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност, което обстоятелство се установява по

служебен ред от Националната агенция за приходите;

 • Предостави обезпечение учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Минситерство на икономиката на Република България в размер на 20 000 лв. за всеки всеки обект за търговия на дребно.
 1. Съхранение и търговия на едро от петролни бази с ЕСФП:
 • Всяко лице трябва да има внесен уставен капитал в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., а за лице, което по закон няма капитал – да има активи в размер, не по-малък от 1 000 000 лв;
 • да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ(LPG) с минимален капацитет на склада от 50 куб. м или да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 50 куб. м, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на

качеството на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 куб. м;

 • обектът за съхранение да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията; изпълнението на това изискване се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекцията за национален строителен контрол;
 • Дейността се осъществява само от обекти, които:

а) които са разположени в собствени или наети от лицата помещения и/или площи за извършване на дейността, отговарящи на

условията за сигурност и контрол, определени в т. 5;

б) в които са монтирани средства за измерване и контрол, позволяващи контрола на постъпващите, складираните и изведените

от обекта нефт и/или продукти от нефтен произход, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията;

в) в които се използват автоматизирани системи за отчетност, позволяващи извършването в реално време на контрол на съхраняваните нефт и/или продукти от нефтен произход, включително по идентификационни данни на техния собственик;

г) за които лицата, самостоятелно и за своя сметка, са осигурили интернет достъп на митническите органи и органите по приходите

на Националната агенция за приходите до системите за отчетност по буква „в“;

д) в които се използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията;

 • обектът за съхранение:

а) е обособен, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън него;

б) разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;

в) всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;

г) помещенията са подходящо обозначени чрез посочване вида на извършваните в обекта дейности;

д) отговаря на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за пожарна

безопасност;

е) съдовете и резервоарите в обекта трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на продукта;

 1. да притежава лиценз за извършване на дейността, когато такъв се изисква по друг закон.
 • Предостави обезпечение учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Минситерство на икономиката на Република България в размер на 500 000 лв.
 1. Tранспорт на нефт и продукти от нефтен произход:
 • Да отговаря на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за измерванията, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Българския институт по метрология.
 1. Пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове:
 • да има внесен уставен капитал в размер,не по-малък от 20 000 лв., а за лице, което по закон няма капитал – да има имущество в размер, не по-малък от 20 000 лв.;
 • обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията за обект за зареждане на нефт и продукти от нефтен произход.
 • предостави обезпечение учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Минситерство на икономиката на Република България в размер на 20 000 лв.
 1. Дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG):
 • да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 20 000 лв., а за лице, което по закон няма капитал – да има имуществ в размер, не по-малък от 20 000 лв.;
 • да разполага с минимум 10 000 собствени бутилки за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG);
 • в случай че лицето извършва дейност по дистрибуция на бутилиран втечнен нефтен газ (LPG), то следва да представи договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с лице, получило лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в който се извършва пълненето.
 • предостави обезпечение учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Минситерство на икономиката на Република България в размер на 100 000 лв.
 1. Временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин са:
 • да е регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, и
 • да разполага със собствена, наета и/или да ползва на друго правно основание земеделска техника.
 • не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • не е с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данък върху добавената стойност;
 • едноличният собственик, мажоритарните собственици на капитала, управителите, прокуристите, членовете на органите за управление или надзор на лицето:

а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

б) не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

в) не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

г) не са били собственици или членове на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление;

 • няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
 • няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно постановление, освен ако същите са платени към момента на подаване на заявлението не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.
 • да разполага със собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове и/или резервоари за съхранение на нефт и продукти от нефтен произход с обща вместимост не повече от 50 куб. м;
 • съдовете и/или резервоарите за съхранение на нефт и продукти от нефтен произход са разположени в имот, който е собствен, нает или се ползва на друго правно основание от земеделския стопанин, или в имот, който е посочен в декларацията по чл. 17, ал. 2, т. 3;
 • снабдяването с продукти от нефтен произход за извършване на дейността на земеделския стопанин може да става само от обекти на лица по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 от закона, съответно от данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, като всяко действие се отразява в специален регистър по образец, определен с наредбата по чл. 4, ал. 4, в който се отбелязват датата на зареждане, количеството, обектът, от който е доставено, и идентификация на превозното средство, с което е превозено;
 • съдовете и/или резервоарите за съхранение на нефт и продукти от нефтен произход са с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества, като същите се отразяват в специалния регистър по т. 3, в който се вписват датата на зареждане, количеството и регистрацията на земеделската техника, която е заредена;
 • при зареждане на земеделска техника извън стопанството се допуска превоз на нефт и продукти от нефтен произход, заредени от обект от чл. 2, ал. 1, т. 7 до 1000 л, със собствен, нает или ползван на друго правно основание транспорт, като съдовете за превоз трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност; количествата нефт и продукти от нефтен произход се отразяват в специалния регистър по т. 3, в който се вписват датата на зареждане, количеството и регистрацията на превозното средство, с което се извършва транспортът, и населеното място и/или места в землището, на които се транспортира; транспортираното количество нефт и продукти от нефтен произход се съпровожда с разпечатка от регистъра;
 • съдовете и/или резервоарите за съхраение отговарят на нормите и правилата за пожарна безопасност.

За допълнителна информация, моля да се обръщата към колегите от отдел „Търговия на едро“ на САКСА ООД.

С уважение,

                  Атанас Димов - Управител

Закон за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

ВАЖНО!!! ПРОМЯНА В НАРЕДБА №Н-18/2006 г.

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА САКСА ООД

Уважаеми клиенти,

На сайта на НАП в раздел АКТУАЛНО е качено следното съобщение:

Във връзка с издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, обнародвана в Държавен вестник, бр. 76 от 19 септември 2017 г. и на основание чл. 16а, ал. 2 във връзка с параграф 31, ал. 2 от преходните разпоредби на Наредбата тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива и са задължени да регистрират и отчитат продажбите/зарежданията на горива чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП), следва в едномесечен срок от влизането в сила да предоставят блок-схема на регистрираните ЕСФП, на електронния адрес на териториалната дирекция на НАП по местонахождение на обекта/ите.

Изискванията за реда за предоставяне на блок схемата, съдържанието и др. може да видите тук.

Oфициални електронни адреси на ТД на НАП са следните:

 • ТД на НАП Бургас - tТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • ТД на НАП Варна - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • ТД на НАП В. Търново - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • ТД на НАП София  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • ТД на НАП Пловдив - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА БЛОК-СХЕМА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЕСФП КЪМ НАП Е 20.10.2017 г.

С уважение

Екипът на САКСА ООД

Дизел клас Е

Уважаеми Клиенти,

Моля да считате, че от днес 09.10.2017 г. експедираното от базите на Сакса ООД в гр. Нови Искър и гр. Русе дизелово минерално и моторно гориво е със зимна спецификация.

Съгласно приложение №2 към чл. 6, т. 2 от НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ горивото за дизелови двигатели, считано от 16-ти октомври трябва да бъде клас Е с показател „Гранична температура на филтриране“ максимум минус 15оС.

Наредбата предвижда едномесечен гратисен период за крайните разпространители и потребители, който изтича на 15-ти ноември.

С уважение,
Екипът на Сакса ООД