Skip to main content

Законови промени, относно доставка на газьоли за отопление в сила от 01.01.2016 г.

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА САКСА ООД

ОТНОСНО: Законови промени, относно доставка на газьоли за отопление в сила от 01.01.2016 г.

Уважаеми Клиенти,

На 27.11.2015 г. в бр. 92 на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
Пълният текст на закона можете да намерите на следният интернет адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=98800

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1, акцизните ставки за газьоли с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 – се повишават от 50 лв. за 1000 литра на 646 лв. за 1000 литра, независимо от тяхното предназначение.
Поради липсата на данъчна преференция под формата на понижена акцизна ставка за газьоли, използвани за отопление, считано от 01.01.2016 г. се преустановява тяхното маркиране, в съответствие с чл. 93 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 103 от правилника за прилагането му.
От същата дата се преустановява и транспортирането на горива за отопление със сертифицирани превозни средства, съгласно заповед ЗАМ-175/23.03.2011 г. във връзка с чл. 93, ал. 6 от ЗАДС.
Поради по-горе посоченото, считано от същата дата Лукойл България ЕООД спира продажбите на маркирани горива за отопление и публикуването на цена за газьол за отопление с шифър по ЕКП 02144400045.
От 01.01.2016 г. следва заявките и доставките на горива за отопление да се подават и извършват за продукт с търговско наименование „Газьол за извънпътна техника и трактори“ с шифър по ЕКП 2133420010, който е с акцизна ставка 646 лв. за 1000 литра.
Цената, публикувана на интернет сайта www.lukoil.bg за този продукт ще се прилага като базова при ценообразуване по сключени договори по реда на Закон за обществените поръчки за доставка на газьоли за отопление.
За допълнителна информация, моля да се обръщата към колегите от отдел „Търговия на едро“ на САКСА ООД.

С уважение,
Атанас Димов - Управител

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

Уважаеми Клиенти,

На 28.08.2015 г. в бр. 66 на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
С текста на Наредбата можете да се запознаете на адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=03C545C02D50439F38B0FA376F5B8602?idMat=96967

С Наредбата се удължава срока за привеждане на дейността към новите изисквания на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана на 30.06.2015 г. в бр. 49 на Държавен вестник, както следва:

  1. Обекти с подземни резервоари и надземни резервоари, но неподвижно закрепени към земята, с вместимост над 1000л. - въвежда се същия режим като за бензиностанциите търговски обекти. Срок за привеждане в съответствие, удължен до 31 октомври 2015 г.

С уважение,
Атанас Димов - Управител

Правилникът за прилагане на ЗАДС в сила от 01.07.2015

Уважаеми клиенти,

Съгласно последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 01.07.2015, на хартиения носител на всички акцизни данъчни документи ще се отпечатва генерираният от информационнната система на Агенция "Митници" (БАЦИС) уникален контролен номер (УКН) и във вид на баркод.  

САКСА ООД

Сакса ООД е определена за доставчик на Aмериканската армия

Сакса ООД е доставчик на горива за военно въздушните бази използвани от Aмериканската армия на територията на Република България и Румъния, за периода април 2015 до март 2018. След като спечели тръжна процедура номер SP0600-15-Q-0230 на Агенция военна логистика(DLA), която администрира закупуването, доставките и логистиката на горива за Aмериканската армия, Сакса ООД ще има честа и отговoрноста да доставя авиационнен керосин JP8 и дизелово гориво. Във връзка с това, Сакса ООД започва да публикува цени на горива, отговарящи на стандартите на НАТО.